21 ianuarie 2018
..:: Legislatie » Legi ::..
Inregistrare | Intrare
 Legislatie Minimizare

   CODUL de CONDUITA a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ,pentru detalii click, AICI


   1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii publicata in M.O. 372 din 28.04.2006

    2. Ordinul 721/2005  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea 125/2005.

Anexa:   Regulament                    

    3. Ordonanta de urgenta 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractulal din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar aprobata cu modificari si completari prin Legea 125/2005 publicata in M.O. 1138 din 02.12.2004.

   4. Ordonanta de Urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publice in M.O. 418 din 15.05.2006.

   5. Hotararea 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in M.O> 625 din 20.07.2006.

   6. Legea 53/2003 - Codul Muncii - republicare in 2011

   7. Ordinul 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatiile publice din sectorul sanitar.

   8. Ordinul 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

   9. Ordinul  MSP 916/2006 

10.  Ordinul MSP 219/2002 inlocuit cu Ordinul nr.1226/2012 pozitia 50

11. Ordinul nr.886 din 17 mai 2007

  • Anexa:  NORME de aplicare a prevederilor art. 24 alin, (1) din OUG nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

12. OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale

13. Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor

14. Ordinul nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

 

  • Anexa nr.1  NORME privind procedura de autorizare sanitara de functionare a spitalului
  • Anexa nr.2  NORME privind organizarea functionala a spitalului
  • Anexa nr.3  NORME privind structura functionala a compartimentelor si serviciilor din spital
  • Anexa nr.4  NORME privind asigurarea conditiilor generale de igiena

 15. Ordinul nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

  16. Ordonanta nr. 17 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

 17. Hotararea de Guvern nr. 1842 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007.

  • Anexa: CONTRACT-CADRU privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007.
  • Anexa: Normele de aplicare a contractului cadru pe 2007.

 18. Ordin nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.

 19. Ordin nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului.

 20. Ordin nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului.

 21. Ordonanta de urgenta nr.93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

 22. HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii.

 23. Legea nr.157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

 24. Ordinul nr.1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si a serviciului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice.

 25..Ordinul nr. 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor  privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

 26.ORDIN nr. 48 din 26 ianuarie 2009 privind aprobarea PROTOCOLULUI   naţional de triaj al pacienţilor din structurile pentru primirea urgenţelor

 27. HOTĂRÂREA  1714 din 17.12.2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009.

                    Anexa .-     CONTRACT CADRU privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009

 28.ORDIN  nr.416  din 31 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009

 29. ORDIN  nr. 428 din 31 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009

 31. ORDIN nr. 413 din 24 martie 2009 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare

      -INSTRUCTIUNI  privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

30.  ORDIN nr. 384 din 26 martie 2009 privind aprobarea meodelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare.

    -INSTRUCTIUNI  privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

31. ORDIN nr. 302 din 10 aprilie 2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.

32. ORDIN nr. 832 din 23 aprilie 2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.

33.ORDIN  nr. 489 din 23 octombrie 2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice.

 34. ORDIN nr. 417/431/31.03.2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănatate în anul 2009.

 35. HOTĂRÂREA nr. 680 din 3 Iunie 2009  privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referintă al medicamentelor, pentru pensionari.

 36. LEGEA  nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Monetar international.

 37. LEGE - CADRU  nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. 

 38. ORDIN nr. 547 din 26 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 39. REGULAMENT din 26 mai 2010 privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 40.ORDIN nr. 430 din 11 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

 41.NORME din 27 ianuarie 2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 42. LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144 / 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

 43. Ordin nr. 541 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

 44. Ordin nr. 542 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

 45. Ordin nr. 870 din 31 mai 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala

 46. Ordin nr. 951 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de  sanatate.

47. Ordin nr.952 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare  utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru sevicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de  sanatate.

48. Ordin nr. 680 din 29 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare  a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala.

49. Ordin nr. 674 din 29 iunie 2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.

 50. Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

 51. Ordin nr. 1025 din 07.12.2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale.

52.  Legea drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003  -   Norma din 12 dec.2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003

53. Legea nr. 544 din 12 oct.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public